ให้นักเรียนกรอกข้อมูลรายบุคคล ปีการศึกษา 2560 ให้ครบถ้วนสมบูรณ์เพื่อประโยชน์การจัดการเรียนการสอนต่อไป