ห้องเรียนออนไลน์แอนิเมชั่น

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

ข้อมูลรายวิชา

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม รหัสวิชา  ง ๒๐๒๖๔  ชื่อวิชา การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น

สาระที่  ๓  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร    กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓           จำนวน  ๑  หน่วยกิต                    จำนวน  ๒  คาบ/สัปดาห์

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการ์ตูน หลักการวาดภาพการ์ตูนสองมิติ   หลักการทำงานของการ์ตูนแอนิเมชั่น ขั้นตอนการผลิตการ์ตูนแอนิเมชั่น และโปรแกรมสำหรับสร้าง

การ์ตูนแอนิเมชั่น

ปฏิบัติ การใช้เครื่องมือสำหรับสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น การสร้างวัตถุด้วยเครื่องมือต่างๆ การจัดการและการตกแต่งวัตถุ  การจัดการเกี่ยวกับรูปภาพและตัวอักษร การสร้างภาพ

เคลื่อนไหว การจัดการไฟล์มัลติมีเดีย การใช้คำสั่ง action script  พื้นฐานและการเชื่อมโยง การนำเสนอและการเผยแพร่ผลงาน

พื่อให้ มีความรู้ ความเข้าใจ  เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสร้างการ์ตูนแอนิชั่นนำเสนอข้อมูลอย่างสร้างสรรค์ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ

มีคุณธรรม จริยธรรม


ผลการเรียนรู้

๑.  อธิบายหลักการ  ความหมาย  การวาดและหลักการทำงานของการ์ตูนแอนิเมชั่น

๒. อธิบายส่วนประกอบและเครื่องมือของโปรแกรมสำหรับการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น

๓. เลือกใช้เทคนิคต่างๆ ในโปรแกรมเพื่อสร้างสรรค์งานการ์ตูนแอนิเมชั่น

๔. สร้างการ์ตูนแอนิเมชั่นเพื่อนำเสนอข้อมูลอย่างสร้างสรรค์ มีคุณธรรม  และจริยธรรม

รวม  ๔  ผลการเรียนรู้